Smolyan

Въведение

Визията на проект +CityxChange е да създаде необходимите предпоставки за изграждане на бъдещето, в което искаме да живеем. Това включва разработване на обща рамка и различни помощни инструменти, които да дадат възможност за общ енергиен пазар, подкрепен от свързана общност. Това води до препоръки за нови политики, пазарно (де)регулиране и бизнес модели, които ще доведат до положителни енергийни общности, интегриращи електро мобилността като услуга (eMaaS).

Проектът + CityxChange цели разработването и внедряването на положителни енергийни блокове и области (PEB / PED) и надгражданто им като част от Европейския преход за чиста енергия в градовете. 

В рамките на проект + CityxChange, Смолян определи три демонстрационни зони (ДЗ), в които да приложи пилотните проекти на водещите градове. Общината проучва възможностите за прилагане на специфични схеми за управление на енергията в обществените сгради, за да балансира произвеждането и консумацията на енергия чрез използване на  фотоволтаична и слънчева топлинна енергия, както и балансиране на производството на топла вода за намаляване на енергийните нужди на обществения плувен басейн.

ДЗ 1: СТАР ЦЕНТЪР – Спортна зала; Градски плувен басейн; Стадион; Мултифункционални тренировъчни площадки

ДЗ 2: НОВ ЦЕНТЪР – Планетариум; Сградата на общината; Регионален исторически музей; Регионалната библиотека; Художествената галерия; Драматичен театър; Средно училище

ДЗ 3: РАЙКОВО – Стадион; Обслужваща сграда към стадиона; Детска градина

Карта

натиснете комплект за проекта

Прототип на бъдещето – интегрирано планиране и дизайн;
Бъдещето възможно – създаване на общ енергиен пазар;
Ускоряване на бъдещето – Cityxchange общност;
Рамката ще включва 11 демонстрационни проекти, които ще бъдат изпълнени от градовете фарове и репликирани в градовете последователи. Тези проекти обхващат екологичните, пространствените, социалните, техническите, икономическите, регулаторните и правни аспекти, необходими за установяване на позитивни енергийни блокове / райони. Те ще доведат до препоръки за нова политическа намеса, ангажираност на общността, пазарна регулация и бизнес модели, които ще позволят разрастване и възпроизвеждане на позитивните енергийни блокове / райони в градовете в целия ЕС.
(i) Информиране на гражданите за потенциала и възможностите, които биха произлезли от възпроизвеждане на позитивните енергийни блокове. (моделиране, включване);
(ii) Предоставяне на възможност на гражданите да поемат собствеността върху своите сгради и тяхната среда, чрез:
  • Промяна на поведението, което подобрява ефективността на техните сгради (включване)
  • Инвестиране в създаването на ангажирани потребители вместо потребители на енергия. (инвестиране)
(iii) Позволяване на иновациите и на новите технологични подходи да се изпълняват на местно ниво чрез:
  • Нови регулаторни механизми за тестване на иновативни технологии (РЕГУЛИРАНА ЗОНА)
  • Иновационни площадки, насърчаващи нови и нововъзникващи технологии и услуги, което дава възможност на местните заинтересовани страни да насочат своите решения към по-широкия пазар
  • Tестване на нови решения за безпроблемна електронна мобилност, интегрирана с енергийната система (eMaaS)
(iv) Осигуряване на справедлива цена на енергията за всички потребители в дадена общност чрез:
  • По-гъвкава енергийна система (микромрежи)
  • Партньорска търговия между микромрежите в рамките на ПЕБ (МЕСТНА ТЪРГОВИЯ)
  • Търговия между всички потребители, а не само големите промишлени потребители (ГЪВКАВОСТ, ПАЗАР)
(v) Съвместно създаване на бъдещето на града с неговите граждани чрез изработване на Дръзка визия за града за 2050 година (ВИЗИЯ)
Предложеното от CityxChange решение доведе до създаването на 11 демонстрационни проекти, които ще бъдат реализирани в двата водещи градове Лимерик, Ирландия и Тронхейм, Норвегия. След което ще бъдат създадени профил и рамка за възпроизвеждане за всеки град последовател, така че те (Алба Юлия, Румъния; Писек, Чехия; Сестао, Испания; Смолян, България и Въру, Естония) и други градове от ЕС да могат да изпълняват решенията на проект + CityxChange.
+CityxChange ще създаде решения за позитивни енергийни блокове (ПЕБ), водещи до Позитивни енергийни райони и градове чрез:
(1) Инструменти за подкрепа при вземане на решения, водещи до информирани решения от всички заинтересовани страни в общността;
(2) подход за създаване на Положителен енергиен блок чрез намаляване на енергията и мерки за ефективност, местни възобновяеми енергийни източници, местно съхранение, гъвкавост и търгуване с енергия от типа партньор към партньор (peer-to-peer);
(3) ангажираност на общността отгоре надолу, водена от местната власт и отдолу нагоре, ангажираност на гражданите за информиране, образование и стимулиране на поведенчески промени.

Галерия

Новини

Children’s Designathon held in Smolyan

On the 25th of March, Sky Hub Smolyan welcomed 25 children to participate in the city’s first Designathon, part of the Global Children Design Marathon (Global Children Designathon). The event was organized by Community centre “Future now” in partnership with the Municipality of Smolyan as part of the initiative Next

Прочетете още »

Smolyan’s successful bid for EUCF

The city of Smolyan is very happy to announce that in December 2022 it became one of the beneficiaries in the 4th call of the European City Facility (EUCF) grant.   The main objective of the proposed project is to expand the concept of PEBs that have been developed during

Прочетете още »

Събития

X