Pisek

Úvod

Vize +CityxChange umožní spoluvytvoření budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního rámce a podpůrných nástrojů umožňující vybudování společného energetického trhu podporovaného propojenou komunitou. Vzniknou tak doporučení pro nové energetické politiky, tržní (de)regulaci a obchodní modely, které například dodají energeticky pozitivním společenstvím možnosti začlenění e-Mobility jako služby (eMaaS). Cílem projektu +CityxChange je vyvíjet a rozvíjet Energeticky pozitivní bloky a čtvrtě (PEB / PED) a rozšiřovat je do dalších měst v rámci evropského přechodu na čistou energii.

Město Písek předpokládá návrh energeticky pozitivních bloků a čtvrtí, do kterých bude zapojena budova radnice, nově navržený parkovací dům a některé budovy základních nebo mateřských škol. Budova radnice se nachází v historicky chráněné oblasti. Parkovací dům a některé školy se nacházejí v širším centru. Budova radnice a školy byly v posledních letech revitalizovány díky programům zaručených energetických úspor (EPC). Parkovací dům je ve fázi plánování. Dochází ke shromažďování potřebných údajů pro vytvoření plánovaného ekosystém energeticky pozitivních bloků a čtvrtí. Hlavní zákon upravující obchod s energií (zkráceně Energetický zákon) je v současné době ve změnovém řízení. Je možné očekávat, že v nadcházející verzi bude umožněno například peer-to-peer obchodování s energií.

Mapa

Press kit o projektu

Vize + CityxChange má umožnit spoluvytváření budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního rámce, který bude postupně přijat:
(i) Prototyp budoucnosti – Integrované plánování a návrh
(ii) Zpřístupnění budoucnosti – vytvoření společného trhu s energií
(iii) Přiblížení budoucnosti – CommunityxChange
Do tohoto rámce bude zahrnuto 11 demonstračních projektů, které budou provedeny v ukázkových městech a replikovány v městech následujících jejich příkladu. Tyto projekty zahrnují environmentální, prostorové, sociální, technické, ekonomické, regulační a právní aspekty, které jsou nutné k vybudování energeticky pozitivních bloků či čtvrtí (PEB / D). Tyto projekty rovněž povedou k doporučením pro změnu stávajících politik, zapojení občanů, regulaci trhu a nové obchodní modely, které umožní rozšíření a replikaci PEB/D po celém městě i v celé EU.
(i) informování občanů o možnostech a příležitostech, které plynou z DPEB (NÁVRH, ZAPOJENÍ);
(ii) vytvoření prostředí, kde jednotliví občasné i společenství mohou převzít kontrolu nad budovami:
  • změna chování, která zvyšuje účinnost jejich budov (ZAPOJENÍ)
  • zpřístupnění investic vedoucí k posunu od tradičního spotřebitele energie k samospotřebitelům (producentům a konzumentům zároveň) (INVESTICE)
(iii) umožnění rozvoje inovací a nových zlomových technologií na místní úrovni, a to prostřednictvím
  • nových regulačních mechanismů pro testování zlomových technologií (REGULAČNÍ ZÓNA)
  • vytváření inovačních hřišť podporujících nové a vznikající technologie a služby, které umožňí místním zúčastněným stranám urychlit nástup jejich řešení na širší trh (HŘIŠTĚ)
  • testarea noilor soluții pentru mobilitate electronică perfect integrată cu sistemul energetic (eMaaS)
(iv) zpřístupnění spravedlivé ceny energie pro všechny spotřebitele v komunitě prostřednictvím
  • flexibilnějšího energetického systému (MICROGRIDS)
  • obchodování peer-to-peer napříč mikro sítí, v rámci DPEB (MÍSTNÍ TRH)
  • obchodování mezi všemi spotřebiteli, nejen velkými průmyslovými spotřebiteli (FLEXIBILITA TRH)
(v) spoluvytváření budoucnosti města s jeho občany prostřednictvím Odvážné vize města do roku 2050 (VIZE)
Navrhované řešení + CityxChange vedlo k vytvoření 11 demonstračních projektů (DP), které budou implementovány ve dvou ukázkových městech (Limerick, Irsko a Trondheim, Norsko). Poté bude vytvořen replikační profil a rámec pro každý DP, aby řešení mohla využívat následující města (FC: Alba Iulia, Rumunsko; Písek, Česká republika; Sestao, Španělsko; Smolyan, Bulharsko a Võru, Estonsko) a využít řešení +CityxChange mohou i další města EU.
Projekt +CityxChange vytvoří řešení pro Energeticky pozitivní bloky vedoucí k Energeticky pozitivním čtvrtím a městům prostřednictvím:
(1) nástrojů pro podporu rozhodování, které umožňují informované rozhodování pro všechny zúčastněné strany v komunitě;
(2) přístupu k vytváření Energeticky pozitivních bloků díky opatřením na snižování spotřeby a zvyšování energetické účinnosti, využití místních obnovitelných zdrojů, místního skladování, flexibility a vzájemného obchodování s energií;
(3) zapojení komunity metodou shora dolů, vedené místními orgány a zapojení občanů zdola nahoru s cílem informovat, vzdělávat a podpořit změnu chování.

Galerie

Novinky

First New European Bauhaus prizes launched Highlighting inspiring examples that are beautiful, sustainable and inclusive

Applications are now open for the first New European Bauhaus prizes across 10 categories – from ‘products and lifestyle’, to ‘reinvented places to meet and share’ – all themed around the core pillars of the initiative: sustainability, quality of experience, and inclusion. Following the launch of the initiative’s co-design phase

Přečtěte si více »

Události

X