Pisek

Úvod

Vize +CityxChange umožní spoluvytvoření budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního rámce a podpůrných nástrojů umožňující vybudování společného energetického trhu podporovaného propojenou komunitou. Vzniknou tak doporučení pro nové energetické politiky, tržní (de)regulaci a obchodní modely, které například dodají energeticky pozitivním společenstvím možnosti začlenění e-Mobility jako služby (eMaaS). Cílem projektu +CityxChange je vyvíjet a rozvíjet Energeticky pozitivní bloky a čtvrtě (PEB / PED) a rozšiřovat je do dalších měst v rámci evropského přechodu na čistou energii.

Město Písek předpokládá návrh energeticky pozitivních bloků a čtvrtí, do kterých bude zapojena budova radnice, nově navržený parkovací dům a některé budovy základních nebo mateřských škol. Budova radnice se nachází v historicky chráněné oblasti. Parkovací dům a některé školy se nacházejí v širším centru. Budova radnice a školy byly v posledních letech revitalizovány díky programům zaručených energetických úspor (EPC). Parkovací dům je ve fázi plánování. Dochází ke shromažďování potřebných údajů pro vytvoření plánovaného ekosystém energeticky pozitivních bloků a čtvrtí. Hlavní zákon upravující obchod s energií (zkráceně Energetický zákon) je v současné době ve změnovém řízení. Je možné očekávat, že v nadcházející verzi bude umožněno například peer-to-peer obchodování s energií.

Mapa

Press kit o projektu

Vize + CityxChange má umožnit spoluvytváření budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního rámce, který bude postupně přijat:
(i) Prototyp budoucnosti – Integrované plánování a návrh
(ii) Zpřístupnění budoucnosti – vytvoření společného trhu s energií
(iii) Přiblížení budoucnosti – CommunityxChange
Do tohoto rámce bude zahrnuto 11 demonstračních projektů, které budou provedeny v ukázkových městech a replikovány v městech následujících jejich příkladu. Tyto projekty zahrnují environmentální, prostorové, sociální, technické, ekonomické, regulační a právní aspekty, které jsou nutné k vybudování energeticky pozitivních bloků či čtvrtí (PEB / D). Tyto projekty rovněž povedou k doporučením pro změnu stávajících politik, zapojení občanů, regulaci trhu a nové obchodní modely, které umožní rozšíření a replikaci PEB/D po celém městě i v celé EU.
(i) informování občanů o možnostech a příležitostech, které plynou z DPEB (NÁVRH, ZAPOJENÍ);
(ii) vytvoření prostředí, kde jednotliví občasné i společenství mohou převzít kontrolu nad budovami:
  • změna chování, která zvyšuje účinnost jejich budov (ZAPOJENÍ)
  • zpřístupnění investic vedoucí k posunu od tradičního spotřebitele energie k samospotřebitelům (producentům a konzumentům zároveň) (INVESTICE)
(iii) umožnění rozvoje inovací a nových zlomových technologií na místní úrovni, a to prostřednictvím
  • nových regulačních mechanismů pro testování zlomových technologií (REGULAČNÍ ZÓNA)
  • vytváření inovačních hřišť podporujících nové a vznikající technologie a služby, které umožňí místním zúčastněným stranám urychlit nástup jejich řešení na širší trh (HŘIŠTĚ)
  • testarea noilor soluții pentru mobilitate electronică perfect integrată cu sistemul energetic (eMaaS)
(iv) zpřístupnění spravedlivé ceny energie pro všechny spotřebitele v komunitě prostřednictvím
  • flexibilnějšího energetického systému (MICROGRIDS)
  • obchodování peer-to-peer napříč mikro sítí, v rámci DPEB (MÍSTNÍ TRH)
  • obchodování mezi všemi spotřebiteli, nejen velkými průmyslovými spotřebiteli (FLEXIBILITA TRH)
(v) spoluvytváření budoucnosti města s jeho občany prostřednictvím Odvážné vize města do roku 2050 (VIZE)
Navrhované řešení + CityxChange vedlo k vytvoření 11 demonstračních projektů (DP), které budou implementovány ve dvou ukázkových městech (Limerick, Irsko a Trondheim, Norsko). Poté bude vytvořen replikační profil a rámec pro každý DP, aby řešení mohla využívat následující města (FC: Alba Iulia, Rumunsko; Písek, Česká republika; Sestao, Španělsko; Smolyan, Bulharsko a Võru, Estonsko) a využít řešení +CityxChange mohou i další města EU.
Projekt +CityxChange vytvoří řešení pro Energeticky pozitivní bloky vedoucí k Energeticky pozitivním čtvrtím a městům prostřednictvím:
(1) nástrojů pro podporu rozhodování, které umožňují informované rozhodování pro všechny zúčastněné strany v komunitě;
(2) přístupu k vytváření Energeticky pozitivních bloků díky opatřením na snižování spotřeby a zvyšování energetické účinnosti, využití místních obnovitelných zdrojů, místního skladování, flexibility a vzájemného obchodování s energií;
(3) zapojení komunity metodou shora dolů, vedené místními orgány a zapojení občanů zdola nahoru s cílem informovat, vzdělávat a podpořit změnu chování.

Písek video playlist

Galerie

Novinky

4th +CityxChange Consortium Meeting

October 18-27th, 2021 On the 18th of October, the +CityxChange project kicked off its fourth consortium meeting. This time, the consortium meeting will be held over 1.5 weeks with a series of smaller sessions to share project updates and hearing the challenges and key learnings from each city. The meeting

Přečtěte si více »

Události

X